Available courses

Lãnh đạo doanh nghiệp

Lãnh đạo doanh nghiệp

Lãnh đạo doanh nghiệp theo xu thế đổi mới và bối cảnh thế giới luôn thay đổi liên tục

Lãnh đạo bản thân

Lãnh đạo bản thân

Khóa học Lãnh đạo bản thân giúp CEO nhìn vào chính mình để khai phá - tìm ra hướng đi mới. Đồng thời xây dựng các tiêu chuẩn đạo đức trong kinh doanh toàn cầu